OFERTA SZCZEGÓŁOWA - CEE PROPERTY ADMINISTRATOR

OFERTA SZCZEGÓŁOWA

 

1.      Pomoc w kontaktach z organami administracji państwowej i samorządowej;

2.      Przygotowywanie i opiniowanie umów;

3.      Przejmowanie nieruchomości wraz z pełną dokumentacją od dotychczasowego administratora protokołem zdawczo-odbiorczym;

4.      Prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali pozostających w Państwa zasobach;

5.      Prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;

6.      Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej, eksploatacyjnej, finansowej, kopii aktów notarialnych, uchwał, umów i planów gospodarczych i finansowych nieruchomości;

7.      Przygotowanie zleceń na wykonywanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości           i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne;

8.      Utrzymanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń części wspólnej, a także terenu przynależącego do nieruchomości poprzez angażowanie gospodarzy budynków lub firm sprzątających;

9.      Współpraca z osobami odpowiedzialnymi w zakresie utrzymania porządku w sąsiedztwie nieruchomości;

10.    Usuwanie awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej, nieprzekraczających zakresu konserwacji;

11.    Przygotowywanie i negocjowanie korzystnych warunków umów z dostawcami mediów i usług (wody, gazu, energii elektrycznej i cieplnej, itd.);

12.    Przygotowywanie i negocjowanie korzystnych warunków umów w imieniu Zarządu na ubezpieczenie nieruchomości i ew. monitoring czy ochronę osiedla/budynku;

13.    Bieżąca obsługa eksploatacyjna, w tym stałe negocjowanie korzystnych stawek i przygotowywanie umowy z konserwatorami technicznymi, wywóz nieczystości, ochrona osiedla/budynku;

14.    Przygotowanie umów na bieżące konserwacje i naprawy budynku i pomieszczeń nieruchomości wspólnej oraz urządzeń technicznych;

15.    Przygotowanie prac remontowych i modernizacyjnych zgodnie z planem gospodarczym, w ramach środków finansowych zgromadzonych na koncie Funduszu Remontowego poprzez organizowanie konkursów ofert;

16.    Organizacja i obsługa zebrań Wspólnoty (walnego zgromadzenia).

17.    Prowadzenie ewidencji księgowej w licencjonowanym programie finansowo-księgowym

(od III kw. 2014r. każdy właściciel prawa do lokalu będzie miał bieżący dostęp do kartoteki lokalu przez internet);

18.    Pobieranie, rozliczanie i księgowanie miesięcznych wymiarów opłat dla mieszkańców oraz rozliczanie zaliczek za dostarczone media;

19.    Przygotowywanie przelewów i realizacja zobowiązań finansowych poprzez bank;

20.    Sporządzanie rozliczeń dla Urzędów Skarbowych i ZUS;

21.    Bieżąca analiza kosztów – przygotowywanie dla Zarządu;

22.    Windykacja należności w oparciu o udzielone pełnomocnictwa;

23.    Składanie Zarządowi okresowych sprawozdań z prowadzonej działalności.